Privacy policy

Benefit

Privacy Policy

versie juli 2019

 

Benefit Lifestyle Club en Benefit Praktijk voor Gewichtsbeheersing (hierna tezamen in enkelvoud aangeduid als ‘Benefit’)  hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Benefit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Benefit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Benefit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          administratieve doeleinden

-          persoonlijke begeleiding van leden

-          persoonlijk contact met leden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          het overeengekomen lidmaatschap

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Benefit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Leeftijd

-          Adres, straatnaam, postcode en woonplaats

-          Bankrekeningnummer (IBAN nummer)

Uw persoonsgegevens worden door Benefit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna.

-          In de financiële administratie maximaal tot alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

-          In de algemene ledenadministratie maximaal tot één jaar na aflopen van het lidmaatschap.

Onder ‘persoonlijk contact leden’ wordt mede verstaan en begrepen:

het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van:

-        Het verzenden van gelegenheidskaarten en overige persoonlijke postzendingen.

-        Telefonisch contact.

-        E-mail contact.

-        Het opstellen, in welke vorm dan ook, van trainingsschema’s en overige begeleidingsschema’s.

-        Het evalueren, in welke vorm dan ook, van prestaties.

Verwerking van gegevens over gezondheid

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn bij het opstellen van trainings- en begeleidingsprogramma’s voor leden te beschikken, naast algemene persoonsgegevens, over gegevens omtrent gezondheid. De betreffende leden zullen er op worden gewezen dat zij niet verplicht zijn deze gegevens te verstrekken en dat met bekende gegevens uiterst zorgvuldig zal worden omgegaan.

Gegevens omtrent gezondheid van leden zijn enkel beschikbaar voor geautoriseerde personeelsleden van Benefit.

Gegevens betreffende de gezondheid van leden zullen, anders dan de algemene persoonsgegevens, na aflopen van de overeenkomst onmiddellijk worden vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Benefit is geen vereniging in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Idem verwerking van persoonsgegevens van leden

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Voor de verzending van nieuwsbrieven kan Benefit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          E-mailadres

Leden zal bij inschrijving worden gevraagd of zij wel of niet een nieuwsbrief van Benefit willen ontvangen;

Uw persoonsgegevens worden door Benefit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men als lid en aangemeld is, of/en als zodanig

geregistreerd is.

Als een lid aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen wordt dit terstond in het systeem ingevoerd.

 

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verstrekken van informatie per e-mail, anders dan in een nieuwsbrief

Persoonsgegevens van leden worden door Benefit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van leden (veranderde openingstijden, uitvallen van lessen en dergelijke)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het tijdig kunnen informeren van leden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Benefit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

E-mailadres

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Benefit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men als lid en aangemeld is, of/en als zodanig

geregistreerd is.

Leden zal bij inschrijving worden gevraagd of zij wel of niet informatie per e-mail van Benefit willen ontvangen;

Als een lid aangeeft geen informatie meer per e-mail te willen ontvangen wordt dit zo spoedig mogelijk in het systeem ingevoerd.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Benefit maakt hiervan geen gebruik anders dan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Benefit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Benefit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Geboortedatum

-          Salarisgegevens

-          Kopie ID

-          BSN

-          Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Benefit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van stagiaires

Persoonsgegevens van stagiaires bij worden door Benefit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de stageovereenkomst

-          Uitvoering geven aan stagebegeleiding

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De stageovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Benefit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Geboortedatum

-          Kopie ID

-          BSN

-          Bankgegevens

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Benefit verstrekt geen gegevens aan derden, te denken valt aan artsen en fysiotherapeuten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende lid.

In het geval ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek gegevens worden gevraagd van een lid is Benefit gehouden deze gegevens te verstrekken en zal Benefit de gevraagde gegevens verstrekken;

Gegevens over gezondheid van leden worden nimmer, ook niet met toestemming, door Benefit verstrekt aan derden; tenzij uitzonderlijke omstandigheden het verstrekken van gegevens noodzakelijk maakt (te denken valt hierbij aan een arts of aan ambulancepersoneel).

 

Verstrekken van gegevens buiten de EU

Benefit verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Benefit verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Benefit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Benefit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Benefit van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Benefit.
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Benefit u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen. Samen met u wordt dan gezocht naar een oplossing

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Benefit Lifestyle Club

ter attentie van R.T. Stienstra

 

Hartman Sannesstraat 9

9076 EB Sint Annaparochie

0518-403657

http://www.benefit-fitness.nl

info@benefit-fitness.nl